สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 เพื่อดูงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนในพื้นที่ลุ่มป่าดงพญาเย็น- เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ณ จังหวัดนครราชสีมา ผลงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในปี 2559 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเยี่ยม จากสํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมศึกษาการดำเนินการป้องกัน รักษาทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์แบบส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นต้นแบบการบริหารราชการที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

                นางอารีพันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน เพิ่มสมุดประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ให้ประชาชนมาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สร้างพันธมิตรร่วมกันในการทำงาน เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือกันในการบริหารราชการ

                ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พาสื่อมวลชนศึกษาดูงาน " โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนในพื้นที่ลุ่มป่าดงพญาเย็น- เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าแก่งกระจาน" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักและสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น พร้อมทั้งปสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่ (Protected Area Committee : PAC)  ในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าตามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดนี้มุ่งดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมได้เสียที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของผืนป่า ผ่านกลไกคณะกรรมการ PAC ที่มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                        นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการศึกษาดูงานโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อ. ปากช่อง การเรียนการสอนวิชาธรรมชาติศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับภาครัฐในการสร้างต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร่วมกับโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชุมชน และการเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการลาดตระเวนด้วยระบบ Smart Patrol อยากมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า โดย มีการลาดตระเวน  เพื่อตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ร่วมกับองค์กรอิสระ และประชาชน เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และปิดท้ายด้วยการศึกษาดูงานพร้อมติดตามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และชุมชนในการควบคุมและผลักดันช้างป่า บ้านสันกำแพง ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว

          นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวว่า “ในครั้งนี้เกิดจากการที่มาประเมินคราวที่แล้วที่มาดูในขบวนการของการทำงานไม่ใช่แค่รูปของคณะกรรมการแผนที่จะมีเวทีการประชุม แต่ว่าในขบวนการของการทำงานจริงจะมีจากตัวแทนเครือข่าย ผู้ประกอบการมูลนิธิและมีเครือข่ายซึ่งแบ่งบทบาทการทำงานแต่ละส่วน ในภาคเอกชนเองจะมีนายกสมาคมหรือมีกลุ่มๆ ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วมีผู้เสนอมาที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะพัฒนาถนนที่จะขึ้นมาสู่เขาใหญ่จะร่วมกันพัฒนาและหาเงินสนับสนุนและจะปลูกต้นไม้ให้เป็นมรดกและเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยจะมีขบวนการที่แบ่งบทบาทในแต่ละเรื่องของการที่จะมาสนับสนุนให้การท่องเที่ยวตรงนี้ คือผืนป่าอยู่ได้อุดมสมบูรณ์ และท่องเที่ยวก็ไม่ได้เสีย และผู้ประกอบการบางส่วนก็จะเข้ามาร่วมในขบวนการกำหนดกฎกติกาไม่ให้มีการขยายพื้นที่ที่เป็นเหมือนโรงแรมก็ตกลงของการที่จัดดูแลกันเอง ร่วมสร้างความเข้าใจร่วมมือและดึงคนในชุมชนรักป่า เข้าร่วมในการสำรวจและร่วมมาเฝ้าระวัง 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" 22-28 กรกฎาคมนี้
11 พ.ย.นี้ บราเดอร์ขอบคุณลูกค้า ดึงศิลปินคุณภาพ มอส-ทาทา-นิโคล-พาราด็อกซ์ จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “THE UNIVERSE CONCERT ฉลองครบรอบ 20 ปี ขอบคุณที่เคียงข้างกัน” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน” ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด ทุ่มงบ 100 ล้าน ต่อยอดความสำเร็จ ปรับโฉมพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ไทยสเตนเลสสตีล เดินหน้า นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Seagull Green Innovation“ ทุ่มงบ 50 ลบ. ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการผลิต ไทยสเตนเลสสตีลไฟเขียวงบประมาณ 50 ล้านบาท เดินหน้านวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “S “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป พาณิชย์เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่าหมื่นห้าพันล้านบาท