สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน “นาวีวิจัย 2017”

      

        14  กันยายน  2560  เวลา 08.30 น. พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ   ผู้บัญชาการทหารเรือ   เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ  

และพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยกองทัพเรือ  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ได้จัดงานนาวีวิจัย  2017  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยกองทัพเรือ  รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 

ได้รับทราบถึงขีดความสามารถของกำลังพลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นใช้ภายในกองทัพเรือ  ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไปการจัดงาน  “นาวีวิจัย 2017”          ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญคือการประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ประจำปี งบประมาณ 2560 จำนวน 17 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ 2 ผลงาน ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านหลักการ 1 ผลงาน ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ 11 ผลงาน และผลงานด้านหลักการ 3 ผลงาน 

             

รวมทั้งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ได้แก่ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC เอ็มเทค) หน่วยงานวิจัยเหล่าทัพ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)โดยในส่วนของการจัดแสดงผลงานวิจัยมีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน ระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพา ระบบสนับสนุนการตรวจการณ์และพิสูจน์ทราบของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำ อากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้น

         - ลงทางดิ่ง (Fuvec ฟูเวค) การสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กของกองทัพเรือ หุ่นยนต์ภาคพื้นดินสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร รถต้นแบบขนส่งผู้ป่วย และผลิตภัณฑ์ประเภทหุ่นยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีของการสงครามในลักษณะของ “สงครามแห่งอนาคตสงครามไร้คน” สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ด้านยุทโธปกรณ์  2  ผลงาน

        1.ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน โดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ หน่วยเจ้าของผลงาน กองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ได้รับรางวัลดีเด่น 

      

   2.ระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพา (Command & Control Mobile Link System : CCMLS) โดย

นาวาเอก ภาณุพงศ  ขุมสิน  หน่วยเจ้าของผลงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้รับรางวัลดีเด่น

ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านหลักการ 1 ผลงาน 

 1. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีสำหรับทหารราบนาวิกโยธิน (Marine Infantry Tactical Data Link Entity : MITDLE) โดย นาวาเอก กฤดิวัฒน์ สุทธิวารี หน่วยเจ้าของผลงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้รับรางวัลชมเชย

ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ 11 ผลงาน 

 1. ระบบสนับสนุนการตรวจการณ์และพิสูจน์ทราบของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำ โดย นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง หน่วยเจ้าของผลงาน กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้รับรางวัลดีเด่น
 2. เรือกระเชียงอเนกประสงค์ โดย นาวาเอก ธงไทย สุวรรณเสนีย์ หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้รับรางวัลดีเด่น 

 1. ระบบอำนวยการเดินเรือไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 Navigation Information Center : NIC) โดย นาวาเอก รองศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนนายเรือ ได้รับรางวัลดีเด่น
 2. การพัฒนาหุ่นช่วยฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Model CPR Never Die) โดย นักเรียนจ่า อัชฌา ดาษพันธ์ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลดีเด่น
 3. เครื่องบอกระดับน้ำ โดย น.อ.จิตติพงศ์ ศรีธัญญา หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 4. เตียงอเนกประสงค์ โดย น.อ.จิตติพงศ์ ศรีธัญญา หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 5. ไอซีดีปลอดภัยห่างไกลอุบัติการณ์ (Safety Transfer ICD Kit) โดย นาวาโทหญิง ดร. สินีนุช ศิริวงศ์ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 6. เครื่องกระจายสัญญาณ (Nmea Expander) โดย นาวาโท ยุทธนา ไวยเวช หน่วยเจ้าของผลงาน

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย 

 1. ชุดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว – อุปกรณ์ที่บรรจุสารเคมีอันตรายแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย นาวาโท อนิวัติ ปัสสาโก หน่วยเจ้าของผลงาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 2. สมอบกเพิ่มกำลัง โดย นาวาตรี ศุภโชค เสือขำ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมการขนส่งทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 3. เครื่องดูดเสมหะขนาดพกพา (Handy Suction)

โดย จ่าตรี จิรวัฒน์ ชมพู หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย

ผลงานด้านหลักการ 3 ผลงาน

 1. THE SEAMANSHIP PICTORIAL ENGLISH DICTIONARY โดย นาวาเอก ยุทธศักดิ์ จรูญทรัพย์ หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 2. สื่อพัฒนาการคิดและการตัดสินใจ (Media for Developing Cognitive and Judgement) โดย นาวาโทหญิง ดร. อรวรรณ ฆ้องต้อ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลชมเชย
 3. ระบบควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและรายงานยอดพัสดุคงคลังอัตโนมัติ โดย นาวาตรี พงศิษฎ์ ทวิชพงศ์ธร หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนนายเรือ ได้รับรางวัลชมเชย

                ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง ภุมรินทร์ หมายนามกลาง หน.รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัย สวพ.ทร. โทร.02 475 7208, 02 475 7214

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

อาฟร่า สลิม บุกตลาดอาหารเสริมแดนด้ามขวาน ทำบุญออกพรรษากับชาวเมืองทวาย บราเดอร์ เปิดตัวนวัตกรรม ‘เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ทวาย...เส้นทางสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม เที่ยวเมืองไทย เปิดโลก เปิดประตูสู่ AEC เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน เที่ยวทวาย
ท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับ สจล. พัฒนางานศึกษาวิจัยสมาร์ท โฮม (Smart Home ไฮนซ์ ซอสมะเขือเทศ ชวนผู้บริโภคในไทยร่วมแคมเปญ กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม
เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก ต่างชาติแห่ลงทุน ‘สิงห์ เอสเตท’ เชื่อมั่นแผนลงทุนเมกะโปรเจกต์ ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด ทุ่มงบ 100 ล้าน ต่อยอดความสำเร็จ ปรับโฉมพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป