ททท. มอบรางวัลกินรีครั้งที่ 11 ประกาศมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมดูแลความสมดุลสิ่งแวดล้อม ดึงนวัตกรรมเพื่อการทำตลาดแบบสร้างสรรค์

        เย็นวันนี้ (27 กันยายน 2560)  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560  (11th Thailand Tourism Awards) โดยมี    นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหาร ททท. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ที่ได้รับรางวัลฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

         นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า การประกวดและมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards นั้น  ททท. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล โดยในการประกวดครั้งที่ 11 นี้ มีเกณฑ์การตัดสินที่เข้มข้นเช่นเดิม โดยเพิ่มน้ำหนักให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินประกอบด้วย 4 แนวคิด คือ 1. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

         ตระหนักต่อประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ชุมชนมีส่วนร่วมและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 2. การนำแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Value Creation) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และ 4. การมีความพร้อมในการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว ตลอดจนการนำแนวทางการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขาย

         ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความพร้อมของบุคลากร ที่ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและครบวงจร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในแนวทางการต่อยอดให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน พันธกิจ ในแผนวิสาหกิจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการเปนผูนําในการสงเสริมการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อยางยั่งยืน” ดังนั้น รางวัล “กินรี” ที่มอบให้ทุกผลงานจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

         สำหรับการประกวดปีนี้ มีทั้งหมด 5 ประเภทรางวัล โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 108 ผลงาน ดังนี้

          - รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 ผลงาน         

          - รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว 17 ผลงาน

          - รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 11 ผลงาน

          - รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว 46 ผลงาน

          - รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 20 ผลงาน

         โดยใน 108 ผลงานที่ได้รับรางวัลฯ ในปีนี้ มี 2 ผลงานที่ได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดิม 3 ครั้งติดต่อกัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน (อุทยานแห่งชาติตาดโตน) จังหวัดชัยภูมิ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) และสวนสามพราน “วิถีไทย วิถีพอเพียง” (สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์) จังหวัดนครปฐม ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้)

        ททท. ใช้โอกาสในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) จัดพิธีมอบรางวัล เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนร่วมในวันท่องเที่ยวโลกอีกด้วย 

        ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในช่วงเย็นแล้ว ในช่วงเช้า ททท. ยังได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อให้สามารถทำการตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนโดยอาศัยนวัตกรรมไปยังนักท่องเที่ยวให้กว้างขวางขึ้น ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวโลก บทบาทและแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2018 ของ UNWTO” โดย Ms. Sofia Gutierrez  UNWTO's Deputy Director for Sustainable Tourism Development สรุปภาษาไทยโดย นางสาวพัชรี รักษาวงษ์ 

        จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการให้สิทธิประโยชน์และการต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัลในเชิงธุรกิจ” โดย นายนิธี สีแพร  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ในเวลา 10.00 น. เป็นการเสวนา Kinnari Talk ภายใต้ธีม TAT Prestige เรื่อง “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” โดย ดร.ต่อเกียรติ  น้อยสำลี และ “ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกได้” โดย นายธนบูรณ์  สมบูรณ์  ต่อด้วยหัวข้อ “การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวสร้างสรรค์” (Creative Producer) โดย นายณวัฒน์  อิสรไกรศีล ดำเนินรายการ โดย นางสาวพัชรี รักษาวงษ์

        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ Green Fair” ซึ่งเป็นกิจกรรมการสาธิตและทดลองผลิตสินค้าชุมชนได้ด้วยตัวเอง (DIY) ประกอบด้วย 10 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี  วิถีชุมชนบ้านหนองขาว  จังหวัดกาญจนบุรี  หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย จังหวัดระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด  ชุมชนกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่ และชมรมส่งสเริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน  โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

         ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นเจตนารมย์อัน   แน่วแน่ของ ททท. ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและการยอมรับทัดเทียมในระดับนานาชาติ  อีกทั้ง เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่สามารถจัดการการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้การท่องเที่ยว เป็นอีกทางหนึ่งในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

         ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// tourismthailand.org/tourismawards

 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

โคตาคินาบาลู

 

 

กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม

 

ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน

ทำบุญออกพรรษากับชาวเมืองทวาย

 

11 พ.ย.นี้ บราเดอร์ขอบคุณลูกค้า ดึงศิลปินคุณภาพ มอส-ทาทา-นิโคล-พาราด็อกซ์ จัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “THE UNIVERSE CONCERT ฉลองครบรอบ 20 ปี ขอบคุณที่เคียงข้างกัน”

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน”

 

เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก

 

หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ

 

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ภาคตะวันออก กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 

“มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป

 

 

พาณิชย์เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่าหมื่นห้าพันล้านบาท

 

 

   

ย้อนรอย ๑๑๑ ปี เสด็จประพาสต้น จังหวัดอุทัยธานี อย่างยิ่งใหญ่

 

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวฯ ประจำ 2560