โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ มูลนิธิชัยพัฒนา
          สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอิบ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 110-3-81 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552
      
เป้าหมายในการดำเนินการ
1. ให้มีการนำกระบือมาใช้ในการทำการเกษตรมากขึ้น
2. ฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ สามารถใช้อุปกรณ์ไถนาได้อย่างถูกต้อง ควบคุมกระบือให้อยู่ในคำสั่ง สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือ มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม
3. เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
4. สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (กาสร แปลว่า ควายหรือกระบือ และกสิวิทย์ คือ ความรู้สำหรับการกสิกรรม)
 
            โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการฝึกกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ด้วยวิธีฝึกเกษตรกรให้สามารถใช้กระบือในการทำนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้อุปกรณ์ไถนาได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงสามารถเลี้ยงและดูแลกระบือโดยมีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม นอกจากนี้จะเสริมความรู้ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วัน โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรมทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน
           นิทรรศการจัดแสดงเครื่องมือการทำนา ที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นนิทรรศการที่มีชีวิต มีความเคลื่อนไหวและนำไปใช้งานจริง โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลา ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นต้นไม้ที่รับประทานได้ทั้งสิ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โครงการ รวมถึงได้พระราชทานต้นกระเบาจากวังสระปทุม มาปลูกบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ไม้ที่ปลูกมีทั้งไม้ผล สมุนไพร และต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น กระเบา มะรุม แค ขี้เหล็ก ชะอม ยอ มะดัน ฯลฯ
         ปุ๋ยหมักธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักว่า " ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวนของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ยที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า " โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติและทดลองภายในบริเวณโรงเรียนฯ โดยได้จัดสวนแสดงบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นเพื่อสาธิตและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน
           ส่วนแสดงบ่อก๊าซชีวภาพ (พลังงานทดแทน) หนึ่งในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริให้ทดลองผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร-มูลสัตว์ โดยใช้กระบวนการนำเศษอาหาร-มูลสัตว์มาหมักซึ่งจะได้ "Biogas" หรือ "ก๊าซชีวภาพ" สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถพึ่งตนเองได้
     
            ร้าน "ควายคะนอง" สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ รายการเครื่องดื่มพิเศษ อาทิ ควายช็อค ควายเผือก ควายเลี้ยง ควายคะนองทุ่ง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้จัดโครงการตลาดนัดสำหรับกลุ่มเกษตรกรโดยนำสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาจำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกร โดยจัดจำหน่ายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
              โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ มีแปลงนาจำนวน 8 แปลง ประกอบด้วย แปลงนาดำ 4 แปลง แปลงนาหว่าน 4 แปลง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกข้าว เพื่อให้เห็นความแตกต่างและลักษณะของข้าวในระยะต่างๆ โดยปลูกข้าวสลับกับพืชหลังนาและพืชบำรุงดิน เพื่อให้ดินในแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยปลาไทย 9 ชนิด จำนวน 905 ตัว ลงในสระมารุมล้อมรัก ซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ทั้งนี้บริเวณโดยรอบสระฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นรูปแบบดินขั้นบันได เพื่อปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย และปลูกต้นไม้หลายชนิดโดยเฉพาะต้นมะรุมและต้นรัก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "สระมารุมล้อมรัก" กังหันน้ำชัยพัฒนา หนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"
      
         โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระมะรุมล้อมรัก เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและเพื่อเป็นสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและทราบถึงพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่มาของวันนักประดิษฐ์ไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เลขที่ 999 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร. 037 43 5058
 ขอขอบคุณ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรม “สระแก้วขึ้นกล้อง ร้อยมุมมองแผ่นดินทองบูรพา”
อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ
ครูกิติมาภรณ์ จิตราทร
 
www.kaomaadoo.com คุณฉัตรชัย แดงกะเสม 083-076-0579
www.aboutinformant.com คุณเกษราภรณ์ พนัสสุวรรณคีรี 095-551-6345
www.hellosarapa.com คุณเกษราภรณ์ พนัสสุวรรณคีรี 095-551-6345
www.hellosarapa.com/wep19 คุณเกษราภรณ์ พนัสสุวรรณคีรี 095-551-6345