รัฐบาล เชิญชวนประชาชนชาวไทย ชมนิทรรศการ“สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙”
สัมผัสสุดยอดงานศิลป์ “อัครศิลปิน” และชมนิทรรศการสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย 3 สาขา
“สุดยอดภาพยนตร์ไทย-ละครโทรทัศน์ไทย-เพลงไทยในแผ่นดิน”
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
            (๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ )  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานแถลงข่าว 
“สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” เชิญชวนประชาชนไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  สัมผัสสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย วันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากพระองค์จะเป็นพระมหา
กษัตรย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกรของพระองค์แล้ว  ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง เช่น จิตรกรรม ถ่ายภาพ ดนตรี  วรรณศิลป์หัตถศิลป์ และอีกหลายด้าน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย  อีกทั้งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศ พระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ล้วนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องตลอด ๗๐ ปี แห่งรัชสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงกำหนดจัดงาน “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ๔ โซน ได้แก่ โซน 1นิทรรศการ “อัครศิลปิน” ถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานศิลปะหลากหลายด้าน ที่แสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในฐานะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กว่าศิลปินทั้งปวง จำนวน ๙ ด้าน ได้แก่ พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรม งาน หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ เป็นต้น
โซน 2 นิทรรศการ “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ จากโครงการเผยแพร่สุดยอดภาพยนตร์ไทยทั้งหมด 70 เรื่อง โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศเป็น “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9” โดยเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 9  และมีการคัดเลือกภาพยนตร์มาฉายให้ประชาชนได้ชมฟรี ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๕ สยามพารากอน จำนวน ๑๐ เรื่อง ๑๐ วัน ได้แก่ นางนาก ฟ้าทะลายโจร สุริโยไท แฟนฉัน องค์บาก โหมโรง รักแห่งสยาม รถไฟฟ้ามหานะเธอ พี่มากพระโขนง และคิดถึงวิทยา
โซน 3 นิทรรศการ “สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รวบรวมคัดสรรสุดยอดเพลงไทยที่ทรงคุณค่าสะท้อนช่วงเวลาอันรุ่งเรืองแห่งเสียงดนตรี ที่ศิลปินในวงการได้สร้างสรรค์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองและผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรไทยภายใต้ร่มพระบารมี ประกอบด้วยเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล รวม ๓๙๘ เพลงโดยภายในโซนนิทรรศการสุดยอดเพลงไทยฯ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังสุดยอดเพลงที่ชื่นชอบได้ และรับความบันเทิงจากศิลปินนักแสดงที่จะมาขับกล่อมให้ฟังใน เวลา ๑๗.๐๐ น. ทุกวันที่จัดงาน อาทิ ศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา คเณศ (รอง)  เค้ามูลคดี  พร้อมศิลปินน้องชื่อดัง  สดใส รุ่งโพธิ์ทอง  วินัย พันธุรักษ์  ศิรินทรา นิยากร  เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์  ดาวใจ ไพจิตร  อุมาพร บัวพึ่ง  สัญญา พรนารายณ์  วิชัย ปุลญะยันต์  น้ำตาล น้ำเพชร  ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์  ร่วมด้วยศิลปินจิตอาสาพลังแผ่นดิน  หัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาส   มาริษา มลจังหรีด   ป๊อก ปนัดสร นาครินทร์  และดีเจเฉลิมศักดิ์ อังศุพันธ์ รายการวิทยุ Like Station ฯลฯ
และ โซนที่ 4 นิทรรศการ “สุดยอดละครโทรทัศน์ในสมัยรัชกาล ๙” กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเฉพาะการผลิตละครที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงสิริราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙๙ เรื่อง เช่น สี่แผ่นดิน บ้านทรายทอง สายโลหิต คู่กรรม หุ่นไล่กา ทองเนื้อเก้า  ภายในงานจะมีการเสวนาสุดยอดละครโทรทัศน์ ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย  เล่าขานตำนานละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม / “เล่น” อย่างไร จึงได้รางวัล “นักแสดงยอดเยี่ยม” ในวันที่ 14 ตุลาคม  /  คนละคร“สูงวัย”ทำไมยังเฟี้ยว ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม  และในวันสุดท้าย  ๒๑ ตุลาคม นี้ จะมีการเสวนา หัวข้อ ก้าวต่อไป ละครไทยในยุค 4.0 ซึ่งจะมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านละครโทรทัศน์ไทย ประกอบด้วย ผู้กำกับละคร  ศิลปินนักแสดง ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมให้ความรู้ในงานละครโทรทัศน์ เช่น สยม  สังวริบุตร  จิตรลดา  ดิษยนันทน์  อารีย์ นักดนตรี  นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณศิริ  กนกวรรณ  ด่านอุดม  กมลชนก  เขมะโยธิน  ตะวัน  จารุจินดา  และอภิญญา  รุ่งพิทักษ์มานะ เป็นต้น
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. และสามารถเข้าชมนิทรรศการ “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” พร้อมสัมผัสกับ ๓ สุดยอดงานศิลปะไทยในรัชสมัย ได้ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน