วธ.รณรงค์ “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”ร่วมสืบสานคุณค่าสาระความงามของประเพณีไทยภายใต้แนวคิด

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมการปกครอง  กรมการขนส่งทางบก  กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (กทม.)  สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกันวางแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทงของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ประชาชนไทยใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วางมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีคุณค่า ด้วยการ

แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต อันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง ปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรม การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานลอยกระทงภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ ไม่แต่งกายด้วยชุดล่อแหลม ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานรื่นเริงมีน้ำใจไมตรีให้กัน และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทง ให้เกิดความประทับใจในประเพณีไทย และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีไทยต่อไป

กิจกรรมในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสภาวัฒนธรรมกทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน การจัดสาธิตอาหารพื้นบ้าน การสาธิตประดิษฐ์กระทง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง  ทั้งนี้ในพิธีเปิดงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มด้วยขบวนแห่ที่รณรงค์ให้ประชาชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงด้วยความปลอดภัย ร่วมสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมลอยกระทงของจังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย อาทิ จังหวัดสุโขทัย และจัดงานลอยกระทงอาเซียน ที่จังหวัดขอนแก่นและระนอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดงาน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และ เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

www.hellosarapa.com   kadsarapron punssuwankere  Email. aboutinformant@gmail.com   Tel.095-5516345