ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ

ในงาน“River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” จัดเต็มพร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 9-11 พ.ย. นี้                   25 กันยายน 2562 กรุงเทพมหานคร – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 และในปีนี้ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้น  เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ที่ถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน  และนับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย และ นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนหลักภาคเอกชน พร้อมด้วย หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมพิธีแถลงข่าว ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร                  ทางด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 นับเป็นอีกหนึ่งงานที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” จนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดี ๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก”                         นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของงาน “อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย   เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป นับเป็นการสานต่อความสำเร็จที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว      สำหรับการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย   และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

               นำโดย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอีกหลายภาคส่วนที่มาร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทย ไปทั่วโลก” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ     ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และประเพณีดีงามของไทยที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ River Festival 2019  ได้ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 10 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร      วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าล้ง 1919  สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ ‘วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร’ วัดที่มีประวัติชื่อเสียงมายาวนานหลายรัชสมัยนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีท่าน้ำอยู่ในทำเลที่มองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นอารามหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และถือเป็น Land mark หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมเป็นท่าน้ำที่ 10 ของการจัดงานครั้งนี้                                “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัด  ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ พร้อมเพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความสุขหลากแนวหลายยุคสมัยที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะจากการผสานความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ได้แก่   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร     มหาวิทยาลัยศิลปากร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   มหาวิทยาลัยรังสิต   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สร้างความประทับใจให้กับนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในขณะล่องเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศกลางโค้งน้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน     พร้อมชื่นชมอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมผสมผสานกับเรื่องราวพหุวัฒนธรรมประจำถิ่นชุมชนริมน้ำ สุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี    อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่ำ ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา                                     งานนี้ นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า   เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเต็มพร้อมกันทั้ง 10 ท่าน้ำ ตลอด 3 วัน 3 คืน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ        พิธีขอขมาพระแม่คงคา/ พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/ สวดมนต์เจริญสมาธิ/ สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดี ของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว โดยจากผลการสำรวจของปีที่ผ่านมาระยะเวลา 3 วันที่จัดงานสามารถได้สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 1.5 ล้านบาท นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและจากผลสำรวจของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 90 ลงความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย               นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ ‘คลีนคลอง’ และ โครงการ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ สำหรับ โครงการคลีนคลอง ปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้มีการขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนและสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืนโดยโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา โดยเริ่มจากที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนัก และให้เด็กๆ ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และรักษาวัฒนธรรมดีงาม สภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวของชุมชนตนเอง ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัววัดผลที่ชัดเจนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และ        ผู้ปกครอง จนเกิดเป็น ‘เยาวชนต้นแบบ’ ให้มา ร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทงด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน                                            โครงการ    เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และความพิเศษในปีนี้ยังคงเน้นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนเพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ  ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ         ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย”                      มาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำไปกับ “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ได้ในงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand                          

ติดตามเพิ่มเติม :

www.hellosarapa.blogspot.com     Chanissara Sophonpalakorn   095-5516345   hehapha@gmail.com