ส่งเสริมปีการท่องเที่ยว ‘61’ ได้หรือไม่!

เมื่อชมรมรถตู้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไทยประสบปัญหาในข้อจำกัด

                11 ตุลาคม  2560  ที่ห้องประชุมราชนครินทร์  ชั้น 5  อาคาร  100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  สมาพันธ์ผู้ประกอบการรถตู้แห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันในการปฏิรูป

  กฎหมาย พรบ.การขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522  ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของกลุ่มรถตู้ทั่วประเทศ  วอนภาครัฐขอความทัดเทียมกันในการดำเนินธุรกิจรถตู้โดยสาร  เมื่อพฤติกรรมผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็วกว่า  หรือจะส่งเสริมให้ประชาชนซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น  การจราจรจะกระทบหรือไม่  ระบบขนส่งมวลชนจะบริการให้ใคร?

                ปี  2561 รัฐบาลส่งเสริมเป็นปีท่องเที่ยว  จัดว่าเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นหลักก็ว่าได้  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ต่างให้ความสนใจเดินทางท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้น ๆ อยู่แล้ว  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น  แต่ถ้าการเดินทางท่องเที่ยวในระหว่างอยู่ในประเทศ  ประสบปัญหาด้านรถโดยสารบริการในแต่ละจังหวัด  จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการเดินทางหรือไม่  เพราะในแต่ละจังหวัด  แต่ละภาคมีช่วงฤดูกาลที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างกัน

         นายวุฒิภัทร  คงมั่น  ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  “เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ  สำหรับการที่ภาครัฐจะมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้ปรับเปลี่ยนไปเป็นมินิบัส  โดยที่ไม่ให้ความสำคัญหรือไม่สนใจที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการเลยว่าเรามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน  รถตู้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของพวกเราที่ร่วมกันดำเนินการมากว่า  20 – 30 ปี  แต่ดูเหมือนเราไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศนี้เลย  ทั้ง ๆ พวกเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ พี่น้องประชาชนทั้งหมดไม่น้อยเลย  เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนนำนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวได้ทั่วทั้งประเทศ  สร้างงานกระจายรายได้ไปทั่วทุกหัวระแหง  ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวให้เติบโตได้ไม่น้อย  แต่เมื่อองค์กรภาครัฐเอง  มามองว่าผู้ประกอบการรถตู้ที่เราทำอยู่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเทียบกันแล้วกับรถใหญ่ซึ่งมีอัตราการประสบอุบัติเหตุสูงกว่ารถตู้อย่างเรามาก การออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการเดินของรถตู้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเมื่อก่อนรถตู้ได้จอดบริการในจุดต่าง ๆ ได้แล่น ได้ใช้งานสร้างรายได้   

          

สร้างอาชีพ  แต่ปัจจุบัน  กลับต้องไปจอดอยู่ที่ไฟแนนซ์เพราะไม่สามารถออกดำเนินการได้เหมือนดังเคย  เนื่องจากด้วยกฎหมายที่ออกมาควบคุมมากมาย  ปัญหาครอบครัวเริ่มตามมา  ปัญหาเศรษฐกิจเริ่มตามมาอย่างต่อเนื่อง” 

                การแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทิศถูกทาง  ราคารถตู้  1  ล้านกว่าบาท  แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัส  ด้วยราคา  2 – 3 ล้านกว่าบาท จะมีใครแบกภาระตรงนี้ได้  เมื่อก่อนเคยจอดที่อนุสาวรีย์  แต่ปัจจุบันเมื่อมีการจัดระเบียบสังคมต้องไปจอดที่  ขนส่ง  รายได้ก็ลดลง ในฐานะสมาพันธ์ผู้ประกอบการรถตู้ประเทศไทย  อยากให้ท่านผู้เกี่ยวข้อง  ได้ลองมาสอบถามข้อเท็จจริงดู  รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถตู้ว่า  ยังมีความต้องการใช้รถตู้อีกบ้างหรือเปล่า 

                ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า  ปัจจุบันกฎหมายไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  การคมนาคม  การขนส่งเปลี่ยนไปหมด ทางเลือกของประชาชนในการเดินทางเข้าเมือง  หรือออกไปยังต่างจังหวัดต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่มีให้เลือกอย่าง  รถตู้  รถไฟความเร็วสูง  เครื่องบินโลวคอส  ประเด็นสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ (ในปี 2522)  อาจจะตอบโจทย์สมัยนั้นได้  แต่ด้วยค่านิยม  สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  ใครจะเชื่อว่า  ปัจจุบันผู้โดยสารมีทางเลือกในการโดยสารไม่เหมือนเดิม  ด้วยเหตุและปัจจัยการเดินทางที่มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสม  ในมุมมองของผม  ถ้ากฎหมายที่ใช้อยู่มีอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศ  ด้วยวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนไปจึงควรได้รับการแก้ไข  รถตู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ประมาณ  200,000  กว่าคัน  ถ้าผู้ประกอบการรถตู้เองยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยในรูปแบบความต้องการสมัครใจเพื่อรักษาสภาพเศรษฐกิจ  รายได้ในการเลี้ยงครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้โดยไม่ลำบาก  อันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ  ซึ่งน่าจะตรงต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีรายได้  มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อยู่แล้ว

              นายปัญญา  เลิศหงิม  ประธานกลุ่มรถตู้พัฒนา  หมวด 1 ขสมก.  กล่าวว่า  “รถตู้ในกลุ่มหมวด 1 , 2 , 3 และ  4 นั้น  มีระบบการจัดการที่แตกต่างกันไป  แต่เมื่อมีแนวทางนโยบายให้รถตู้ปรับเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสหรือไมโครบัส  แน่นอนจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถตู้ในบางหมวดของเราในระยะเวลาอันใกล้นี้  เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง  ขอให้เป็นไปในทิศทางการสมัครใจมากกว่า  ปัญหาเดิมที่ประสบอยู่อย่างเรื่องที่นั่ง  จาก  15 ที่นั่งปรับลดเหลือ  13 ที่นั่ง  ส่งผลต่อรายได้กับเรามาแล้วถึง  20,000 /เดือน  ไม่เพียงเกิดปัญหาแก่ผู้ประกอบการรถตู้แต่ส่งผลถึงผู้โดยสารที่ต้องการเร่งด่วนในการเดินทางอีกด้วย

               นายสุรศิลป์  สายแวว  ประธานรถตู้ภาคกลาง  กล่าวว่า  “อยากฝากถึงภาครัฐช่วยทบทวนเรื่องกฎหมายควบคุมความเร็ว  เนื่องจากเราให้บริการในต่างจังหวัด  ผู้โดยสารต้องเดินทางเข้าทำงานในกรุงเทพฯ  จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เวลากรณีเร่งด่วนระยะทางเข้ากรุงเทพฯ  การจำกัดความเร็วจึงมีผลต้องใช้เวลาถึง  3.5 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย  ผู้โดยสารยังต้องต่อรถไฟฟ้า  หรือรถโดยสารประจำทางเข้าสู่ชาญเมืองรอบนอกต่ออีก  จึงมีปัญหาอย่างมาก 

            

         

           นายคมกฤช  มากมูลผล  ผู้ประกอบการรถบัส  กล่าวว่า  “ ปัจจุบันผู้โดยสารมีการปรับเปลี่ยนการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยการกลับพร้อมกันด้วยรถยนต์ส่วนตัว  โดยเฉลี่ยค่าน้ำมันร่วมกัน  ส่งผลต่อผู้ประกอบการรถโดยสารอย่างเราเป็นอย่างมากพออยู่แล้ว  ถึงแม้เราจะเป็นรถบัสที่อยู่กันคนละมุม  แต่ก็มีผลกระทบเรื่องความเร็วกับระยะทางที่ไม่สามารถสู้กับรถยนต์ขนาดเล็กได้  รวมถึงผู้โดยสารที่มีจำนวนลดลงเมื่อเลือกการเดินทางด้วยพาหนะที่สะดวกและคล่องตัวกว่า  ประชาชนก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้  น่าจะส่งผลกับปัญหาจราจรเพิ่มขึ้นอีก”

           นายชัยยะ  มีมาก  ประธานสมาพันธ์สาย  36  รถตู้ บขส. ภาคตะวันออก  กล่าวถึงปัญหาหลักที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ  เรื่องการขยายเวลารถเป็น  14 ปี  เพื่อให้ผู้ประกอบการรถตู้เขาอยู่ได้บ้าง  เพื่อรายได้ครอบครัวให้มีพอเลี้ยงชีพไม่เป็นหนี้สิน  รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส  หรือไมโครบัสให้เป็นภาคสมัครใจของผู้ประกอบการ  เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงมาก  ปัจจุบันยังมีภาระหนี้สินในการดูแลรถตู้ที่มีอยู่  จึงขอฝากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเห็นใจเราบ้าง

             นายชวลิต  พันมูล  รองประธานชมรมรถตู้จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ  กล่าวถึงปัญหาที่ประสบอยู่ว่า  “ในพื้นที่ทางภาคเหนือที่เราให้บริการอยู่มีสภาพเป็นภูเขา  ในเรื่องอัตราความเร็วเป็น ปัญหาหนึ่งสำหรับเรา  วอนทางภาครัฐช่วยผ่อนปรนเรื่องอัตราความเร็วให้เราบ้าง  การจำกัดความเร็วที่  90 กม./ชม.นั้น  มันไม่สามารถทำเวลาได้  อย่างน้อยถ้าได้  ปรับเป็น  100 – 110 ก็ยังดี  เพราะในการแล่นลงจากเขามันลำบากมาก  และยิ่งระยะเวลาเป็นตัวกำหนด  ในการเดินทางเพียง  10 ชม.นั้นกับเครื่องรถยนต์รุ่นใหม่  3000  cc. ถ้าจำกัดความเร็วจะกินน้ำมันมาก  ผู้ใช้บริการจึงหันไปใช้รถประเภทป้ายดำ  หรือป้ายฟ้าที่ทำความเร็วได้กันหมด  ในขณะที่เราเสียภาษี ประกัน ครบถูกต้องตามที่รัฐบาลกำหนดทุกอย่าง  17 จังหวัดทางภาคเหนือประสบปัญหาเดือดร้อนกันหมด  กับมาตรการ  ที่กำหนดมา  1 มกราคม  2561 นี้ จับจริง  ปรับจริง  คงต้องขายรถทิ้งกันแน่นอน  วอนขอความเป็นธรรมให้กับเราบ้าง”

  

             นายวุฒิภัทร  กล่าวเพิ่มเติมว่า    “เราอยากให้ภาครัฐมองเห็นว่า  ความเป็นรถตู้ของเราก็ยังสามารถทำงานได้  ขอให้เป็นภาคสมัครใจได้หรือไม่  ถ้าจะให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นรถไมโครบัส  ในบางครั้งใน 1 เส้นทาง  มีผู้โดยสารเพียง  2 – 3 คน ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูงมากเมื่อเทียบกับการนำรถขนาดใหญ่มาให้บริการ แต่ถ้าบางเส้นทางอาจจะมีผู้ใช้บริการที่มากถึงมีความต้องการใช้รถขนาดใหญ่ถึง 2 ชั้นด้วยซ้ำ  นั่นหมายถึงขอให้เป็นภาคการสมัครใจแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกขนาดรถมาให้บริการ  จึงขอฝากไปยังรัฐบาลด้วยว่า  ให้ช่วยพิจารณาคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้อย่างเราด้วย”

  

 www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

ภูเก็ตพร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วโลกร่วมรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา เครือเบทาโกร ร่วมกับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบรอบ 50 ปี ไฮนซ์ ซอสมะเขือเทศ ชวนผู้บริโภคในไทยร่วมแคมเปญ เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก
ขอแสดงความยินดีกับ คุณตี๋ ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย สำหรับการมารับตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร “สภากาแฟ” ประชุมขับเคลื่อนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างแนวทางเข้มแข็งธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เทสโก้ โลตัส ผนึก ดีแทค- กทม.-กรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง”
15 ปี กับความสำเร็จด้านท่องเที่ยวและกีฬา องค์การสวนสัตว์ จัดประกวดคลิป “Amazing Zoo 2017” หวังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ททท. มอบรางวัลกินรีครั้งที่ 11 ประกาศมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมดูแลความสมดุลสิ่งแวดล้อม ดึงนวัตกรรมเพื่อการทำตลาดแบบสร้างสรรค์ ปลัดฯ ท่องเที่ยวแจ้งเวทีโลก” ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย 2018 ยืนยันประเทศไทย และคนไทยพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ส่งเสริมปีการท่องเที่ยว ‘61’ ได้หรือไม่! เมื่อชมรมรถตู้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไทยประสบปัญหาในข้อจำกัด รมว.สธ.เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช เอสซีจี เปิดตัว “Open Innovation Center” รับความร่วมมือ R&D ต่อยอดธุรกิจ เสนอ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)