บริษัท เก้าฤทธิ์ จำกัด

     บริษัท เก้าฤทธิ์  จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้เผยแพร่เกิดความรู้แก่ผู้เข้าชมและผู้อ่าน เพื่อเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และเรื่องราวความรู้ทั้วไปเทศ