กรมการท่องเที่ยวใส่ใจมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน

เน้น! ยกระดับการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย

                กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน  มอบจักรยานและเสื้อชูชีพแก่ตลาดน้ำตลิ่งชัน  เน้นเที่ยวชุมชนอย่างปลอดภัย  กระจายรายได้  และถ่ายทอดความรู้  สร้างแรงดึงดูดนึกถึงเมืองไทย  จะต้องมาตลาดน้ำ  ตลาดน้ำตลิ่งชันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

  

                นางสาววรรณสิริ  โมรากุล  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว   เปิดเผยในพิธีมอบจักรยานและเสื้อชูชีพให้แก่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันว่า  “กรมการท่องเที่ยวได้เริ่มส่งเริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้มีการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจะเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็น  เช่น  การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อให้บุคลากรในชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองได้  และมีความยั่งยืนต่อไป  โดยกรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อประกาศให้การรับรองมาตรฐานต่อไป”

   

                กรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของชุมชน  ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวและเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความสนใจ  สามารถบอกต่อด้วยการสื่อสารผ่านทางสื่อต่าง ๆไปยังทั่วประเทศและต่างประเทศ  เชื่อว่าเมื่อนักท่องเที่ยวสนใจและมาเที่ยวที่ตลาดน้ำตลิ่งชันมากขึ้น  สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวตลิ่งชันได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

                ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันแห่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนที่กรมการท่องเที่ยวได้ให้การสนับสนุน  โดยชุมชนต้องการที่จะยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว  กรมการท่องเที่ยวจึงให้การสนับสนุนโดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้  เมื่อปี พ.ศ. 2557  กรมการท่องเที่ยวได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้าย  และแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันไปแล้ว

                นางสาววรรณสิริ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  “การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในปัจจุบันนี้เป็นการ ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ที่มาโดยทัวร์ก็คือ ซื้อทัวร์เข้ามา  หรือนักท่องเที่ยวที่มาด้วยตัวเอง  ซึ่งตลาดน้ำเป็นที่นิยมของต่างชาติมากเลยเวลาเข้ามา เขาจะนึกถึงมาเมืองไทยจะต้องมาตลาดน้ำ  เพราะฉะนั้นตลาดน้ำตลิ่งชันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ บริหารจัดการเองและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

                กรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบและการท่องเที่ยวในชุมชนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้วยการให้องค์ความรู้ การจัดประชุมสัมมนาตลอดจนการอุดหนุนในเรื่องของงบประมาณบางส่วนที่จะช่วยสนับสนุนเขาตามที่เขาขอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ เช่น การขอจักรยาน ก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้สามารถใช้จักรยานไปเที่ยวได้ทุกหนทุกแห่งในสถานที่ของเค้านะคะตลอดจน เรื่องของความปลอดภัย ตลาดน้ำมีการเที่ยวโดยเรือทางน้ำนะคะ ดังนั้นจึงจำเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็ คือ เรื่องของชูชีพนะคะ”

  

                ทั้งนี้  กรมการท่องเที่ยวคาดว่า  ภายในเดือนกันยายน  2560  จะให้การสนับสนุนชุมชนได้ไม่ต่ำกว่า  120 ชุมชน  วงเงินรวม  15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีกำหนดพิจารณาโครงการที่รับการสนับสนุนครั้งต่อไปในปลายเดือนกรกฎาคมนี้

                พล.ต.ต.ประเสริฐ  เงินยวง  ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  ซึ่งมาร่วมมอบเสื้อชูชีพให้แก่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันว่า  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  มีหน้าที่ป้องกัน  ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์เพื่อตอบสนองการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโบบายของรัฐบาล  ซึ่งได้มีการจัดสายตรวจออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการเผ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายอย่างสม่ำเสมอ  สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำนั้น  การสวมเสื้อชูชีพก็จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้  ซึ่งผู้ประกอบการควรมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ในการสวมเสื้อชูชีพให้ถูกวิธี  และจะต้องเข้มงวดให้ทั้งตนเองและนักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง  เพื่อความปลอดภัย 

                ทั้งนี้  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวมีการบูรณาการร่วมกับกรมการท่องเที่ยวในการดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  

                นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันได้ชมบรรยากาศร้านค้าทั้งอาหารที่สด  สะอาด  อร่อยบริเวณริมน้ำอย่างหลากหลายแล้ว  ยังสามารถล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวตลิ่งชันพร้อมไกด์บนเรือที่สามรถอธิบายเรื่องราวให้ท่านรับรู้ได้อย่างชัดเจน  แวะจุดบริจาคทานให้อาหารปลาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล  พร้อมกับแวะไหว้พระหลวงพ่อดำที่ศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถ  และกราบสักการะร่างหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดที่ท่านมรณะภาพแล้วแต่ร่างยังไม่เน่าเปื่อย

  

                ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  แวะมาเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน  จะมาทางเรือ  หรือทางรถก็สะดวกสบายชมวิถีไทย  รับประทานอาหารไทย เที่ยวแบบไทย  เพื่อเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนครับ

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม

เทสโก้ โลตัส ทุ่มกว่า 50 ล้านจัดเต็มรับวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคม แจกรถ 28 คัน 28 วัน กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"
เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า อำเภอบ้านนาสาร ถือเป็นเมืองแห่งผลไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถิ่นกำเนิด “เงาะโรงเรียนนาสาร” หลักสูตร BTECจากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์เปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC
ททท.แพร่ ร่วม รฟท. TPBS เปิดทริป “เก๋ายกก๊วน...ชวนเที่ยวเมืองลอง” กวินฯ ลุย 3 งานแสดงใหญ่ มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง