“มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”  จัด Fam Trip รุกตลาดท่องเที่ยวชุมชนลพบุรี
          มรภ.เทพสตรี  จัด Fam Trip เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กว่า ๔๐ คน ร่วมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี “สืบสานพระราชปณิธาน ท่องเที่ยววิถีพอเพียงชุมชนลพบุรี” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑
 
         ดร.สยามล เทพทา หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภ.เทพสตรี) ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลพบุรี ให้จัดกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงบูรณาการจังหวัดลพบุรีบนฐานอัตลักษณ์ของมรดก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตามงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัด Fam Trip ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดลพบุรี นับเป็นการจัดครั้งแรกที่จังหวัดลพบุรีได้ริเริ่มขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
            
และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนวิถีพอเพียงของจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน         การจัด Fam Trip ครั้งนี้ ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จำนวนกว่า ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน ท่องเที่ยววิถีพอเพียงชุมชนลพบุรี” เพื่อร่วมสำรวจเส้นทางและยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสำคัญที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ อาทิ วิสาหกิจชุมชนบ้านมหาสอน ชุมชนหนองบัวริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตลาดบ้านดินมดแดง และบ้านหินสองก้อน จังหวัดลพบุรี รวมทั้งแต่งชุดไทยร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น  กิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๓ วัน คือ วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
      
      กิจกรรมในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการนำคณะฯ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ช่วงเช้าเพื่อความเป็นศิริมงคลกราบสักการะหลวงพ่อเพี้ยน พระเกจิแห่งเมืองลพบุรี วัดเกริ่นกฐิน และเจดีย์พระธาตุที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากการประทานจากพระสังฆราช กิจกรรมในภาคบ่าย นำคณะจาก สทน. ชมวิถีชีวิตเกษตรพื้นบ้าน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านมหาสอน โดยมีนางสาวอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย หรือน้องขวัญ เล่าเรื่องราวของบ้านมหาสอน เพื่อเรียนรู้อาหารคนลุ่มน้ำบางขาม ทดลองทำไข่เค็มดินสอพองพอกใบเตย ภูมิปัญญาสปาพื้นบ้านแช่มือและเท้า การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และชมเครื่องจักสานหวายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านมหาสอนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และกิจกรรมที่สำคัญยามค่ำคืนนี้ คือ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ โดยคณะจาก สทน. แต่งกายชุดไทยเข้ารับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงแสง เสียงจำลองประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณหน้าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ และชมบรรยากาศย้อนยุคที่ตกแต่งอย่างสวยงามภายในพระนารายณ์ราชนิเวศ
   
   
 
  
          สำหรับกิจกรรมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการเดินทางไปยัง วัดเขาพระ ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คณะ สทน. สักการะพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ และพระบรมสาริกธาตุพระพุทธเจ้าและพระธาตุพระอรหันต์ซึ่งประดิษฐานไว้ภายในพระธาตุเจดีย์ และเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดเขาพระ พระครูพิพัฒน์กิตติสารหรืออาจารย์สรวง ท่านได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของวัดเขาพระแห่งนี้ พร้อมมอบตะกรุดให้แก่คณะฯ โดยบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ สามารถชมความงามของทิวทัศน์บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้อย่างดี จากนั้นนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมกันแสดงพลังทำความสะอาดบริเวณลานวัด ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความสะอาดแล้ว ยังทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจในสถานที่  โดยนายราเชน สรรพสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ตำบลหนองบัว เป็นวิทยากรนำชมที่วัดเขาพระ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย             จากนั้นชม ตลาดบ้านดินมดแดง โดยมีนายประดิษฐ์ โรจนพร หรือ คุณตุ้ย ผู้ก่อตั้งบ้านดินมดแดงให้เกียรติต้อนรับ ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน นำคณะฯ ชิมอาหารและเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน ชมการสาธิตทำขนม อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา    
           นำคณะฯ เพลิดเพลินกับขบวนรถไฟลอยน้ำบนเขื่อนของพ่อ ณ จากสถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไป    สู่สถานีรถไฟบ้านโคกสลุง โดยรถไฟจะไปจอดที่จุดชมวิวบนสะพานรถไฟเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันแบบ Exclusive ชมทัศนียภาพอันสวยงามบนผืนน้ำสีฟ้าอันกว้างไกล
กิจกรรมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการเดินทางไปบ้านหินสองก้อน เป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกันกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน และบริเวณนั้นจะมีดินสีขาว เรียกว่า ดินมาร์ล มีเนื้อเนียนขาว เป็นวัตถุดิบชั้นดีในสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยาสีฟัน อุตสาหกรรมการผลิตธูป อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม ตกแต่งเครื่องเรือน ไข่เค็มดินสอพอง ทำสีฝุ่น และอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์สปา วิทยากรบรรยาย โดย นางสาวกมลรส ซ้อนใย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลทะเลชุบศร  เป็นประธานของ “กลุ่มพัฒนาดินสอพองบ้านหินสองก้อน” โดยเป็น ศูนย์เรียนรู้การผลิตดินสอพองของจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ชมการปั้นตุ๊กตาลิงจากดินสอพอง ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปห้าดาวของจังหวัดลพบุรี โดยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและ ลิง เป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลพบุรี โดย นายวิชาญ พันอุด และนางวิภาพร จันทรัตน์ กลุ่มปั้นลิงตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  จากนั้นเดินทางไปยัง พระปรางค์สามยอด และชมความน่ารักของฝูงลิงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงกล่าวถึง ฝอ.ลอ. ก็คือ สำนักงาน “ฝูงลิง” ที่มีสำนักงานอยู่ที่ ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี จึงเป็นที่มาของโครงการ “เเก้มลิง” ส่งท้ายรายการของทริปด้วยการชมตลาดไทยย้อนยุค ณ ตลาดบ้านระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิ์เก้าต้น เป็นถิ่นวีรชนคนกล้าแห่งค่ายบางระจัน ในตลาดมีอาหารโบราณหายากที่หลากหลายและการแสดง    อิงประวัติศาสตร์การรบของชาวบ้านบางระจันโดยมีนางเตือนใจ สอนสุด คณะทำงานและดูแลตลาดบ้านระจัน เป็นผู้ต้อนรับ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ขาดไม่ได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปรับประทาน
        
         การจัด  Fam Trip ครั้งนี้  นับเป็นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงบูรณาการจังหวัดลพบุรี“สืบสานพระราชปณิธาน ท่องเที่ยววิถีพอเพียงชุมชนลพบุรี” ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญและน่าสนใจในจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน จังหวัด และประเทศ   
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ฯ ได้ที่ ดร.สยามล เทพทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง ๐๙ ๙๑๙๖ ๙๒๙๖ เพิ่มเติมข้อมูล แฟมทริปครอบครัว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน) จัดกิจกรรม "กอด" วิถีความเป็นไทย 
 
ขอขอบคุณ  ดร.สยามล เทพทา                 หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                นางสาวอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย     วิสาหกิจชุมชนบ้านมหาสอน
                นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์            นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 
                นายราเชน สรรพสิทธิ์               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ตำบลหนองบัว
                นายประดิษฐ์ โรจนพร               ตลาดบ้านดินมดแดง 
                นางสาวกมลรส ซ้อนใย             กลุ่มพัฒนาดินสอพองบ้านหินสองก้อน
                นางเตือนใจ สอนสุด                คณะทำงานและดูแลตลาดบ้านระจัน
 
 
 
www.hellosarapa.com                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม